Postępuj Odpowiedzialnie Program

Stowarzyszenie Beryllium Science and Technology Association (BeST) wita w swoim programie „Postępuj odpowiedzialnie” dotyczącym zarządzania produktami zawierającymi beryl. Ta strona internetowa zawiera ogólne omówienie typowych zastosowań berylu oraz informacje i zalecenia mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników zaangażowanych przy produkcji i przetwarzaniu materiałów zawierających beryl. BeST reprezentuje głównych importerów berylu do krajów UE. Szczegółową wersję programu „Postępuj odpowiedzialnie” można znaleźć w angielskiej wersji językowej na stronie www.berylliumsafety.eu.

KONTAKT Z NAMI

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Bruksela

Tel: +32 (0)2 213 74 20

Adres e-mail: info @ beryllium . eu

 

CZYM

JEST BERYL?

Beryl to naturalnie występujący pierwiastek ekstrahowany z minerałów jako metaliczny beryl. Czysty beryl charakteryzuje się bardzo wysoką temperaturą topnienia i jest najlżejszym ze wszystkich stałych, stabilnych chemicznie pierwiastków. Beryl jest o jedną trzecią lżejszy od aluminium, ale ma sześć razy większą sztywność postaciową niż stal.

Produits_Alliages%2520CuBe_02_edited_edi
 

JAKIE JEST NAJCZĘSTSZE ZASTOSOWANIE BERYLU?

Screenshot 2020-05-06 at 10.56.52.png

Beryl jest używany głównie jako stop w produkcji miedzi berylowej ( CuBe ), o zawartości berylu wynoszącej najwyżej 2%. Przetwarzana podczas produkcji miedź berylowa (CuBe) ma postać drutów, prętów, rur, płyt i taśm.  Stopy zawierające beryl są stosowane w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, medycznych, eksploracji energii, konstrukcjach podmorskich, formach plastikowych, przełącznikach ciśnienia, samolotach, w branży lotniczej i kosmicznej, komunikacji, motoryzacji i produkcji ciężkiego sprzętu – wszędzie tam, gdzie podstawowe znaczenie mają niezawodność i długa żywotność.

 

POTENCJALNE SKUTKI ZDROWOTNE NARAŻENIA NA BERYL

image005.png

Przetwarzanie materiałów zawierających beryl może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia w przypadku nieprzestrzegania bezpiecznych praktyk, szczególnie w procesach, w których uwalniany jest pył berylu. Wdychanie unoszącego się w powietrzu pyłu berylowego naraża uczulone osoby na poważną chorobę płuc, a nawet śmierć.

Producenci i dystrybutorzy produktów zawierających beryl przygotowują karty charakterystyki (Safety Data Sheets – SDS), karty informacyjne produktu (Product Information Sheets – PIS) lub karty informacyjne bezpieczeństwa (Safety Information Sheets – SIS), w których zamieszczone są dodatkowe wytyczne dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przed rozpoczęciem pracy z materiałami zawierającymi beryl należy się z nimi dokładnie zapoznać.

 

OCHRONA OSÓB PRACUJĄCYCH PRZY PRZETWARZANIU BERYLU

Screenshot%25202021-02-11%2520at%252017_

Czynności narażające pracowników na wdychanie pyłu lub oparów zanieczyszczonych berylem wymagają kontrolowania poziomu ekspozycji poprzez stosowanie na przykład lokalnej wentylacji wyciągowej. Narażenie pracowników na ryzyko zawodowe (związane z wartościami granicznymi narażenia zawodowego (occupational exposure limit – OEL) nie zawiera widocznych czynników. Wymaga pobrania próbek powietrza przez higienistę przemysłowego lub innego wykwalifikowanego specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w celu porównania z obowiązującymi poziomami OEL. 

 

Osią priorytetową programu Stowarzyszenia BeST „Postępuj odpowiedzialnie” jest Model ochrony pracowników przed narażeniem na działanie berylu (Beryllium Worker Protection Model – BWPM), bazujący na ośmiu elementach, które muszą być uwzględniane zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników.

Beryl należy przechowywać

                           

             W sposób uniemożliwiający kontakt            W czystych obszarach roboczych                z drogami oddechowymi 

                           

             W sposób niedopuszczający do                    Z dala od ubrań

              kontaktu ze skórą 

                         

              U źródła                                                          W obszarze roboczym

                 

                           

              Na terenie zakładu                                         Korzystając z pomocy

                                                                                       wykwalifikowanych pracowników

Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.42_edi

Nie jest to, oczywiście, model uniwersalny – użytkownicy końcowi mogą potrzebować w swoim miejscu pracy całego modelu lub tylko jego części. Jego atutem jest możliwość zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z berylem dzięki połączeniu odpowiedzialności kierownika operacyjnego, zdyscyplinowanego stosowania modelu ochrony pracowników, a także aktywnej współpracy pracowników w tym zakresie.

 

KONTROLOWANIE NARAŻENIA W MIEJSCU PRACY

Screenshot%202021-02-11%20at%2017.26_edi

Model BWPM dostarcza użytecznych wskazówek i informacji dla kierowników operacyjnych obiektów, w których pracownicy obsługują materiały zawierające beryl w sposób sprzyjający wytwarzaniu się pyłu berylowego. Model podkreśla znaczenie kontroli na etapie projektowania i produkcji oraz stosowania środków ochrony indywidualnej w celu zapobiegania narażeniu pracowników. Aby miejsca pracy związane z narażeniem na beryl mogły być bezpieczne, a cząstki berylu nie przedostawały się do płuc, skóry, odzieży (w obszarze roboczym i na terenie całego zakładu) obowiązkowe jest przeprowadzanie kontroli narażenia mającej na celu ograniczenie emisji i dyspersji pyłu berylowego. Należy zapewnić pracownikom szkolenie w zakresie bezpiecznych procedur pracy.

Zmniejszeniu narażenia służą przede wszystkim techniczne środki kontroli i widoczna czystość miejsca pracy. Skutecznymi środkami kontrolowania liczby cząstek zawieszonych w powietrzu są często odizolowanie procesu lokalnej wentylacji wyciągowej oraz obróbka na mokro. Może być konieczne stosowanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI), takich jak: respiratory, rękawice, odzież ochronna i ochraniacze na buty.

Na stronie www.berylliumsafety.eu, Stowarzyszenie BeST udostępnia narzędzie do wykrywania źródeł narażenia identyfikujące potencjalne ryzyko według rodzaju czynności, a także dostarcza wskazówki dotyczące konkretnych problemów. Narzędzie to obejmuje również pomoce szkoleniowe dla pracowników.

 
OSHA%20Healthy%20Workplaces%20logo_edite

NADZÓR MEDYCZNY NAD PRACOWNIKAMI

Pracodawcy powinni przestrzegać wymagań określonych przez odpowiednie państwa członkowskie w zakresie nadzoru medycznego w miejscu pracy. Jednakże Stowarzyszenie BeST zaleca, aby każdy pracownik wykazujący oznaki lub objawy narażenia na beryl został poddany ocenie lekarza specjalisty od chorób płuc. Objawami mogą być duszność, niewyjaśniony kaszel, zmęczenie, utrata wagi, gorączka i nocne poty. W krajach europejskich wyznaczone zostały podmioty kontrolne na rzecz BHP. Są nimi zazwyczaj właściwe władze krajowe. Lista krajowych podmiotów kontrolnych jest dostępna na naszej stronie internetowej w języku angielskim.

 

WYKORZYSTANIE, KORZYŚCI I KRYTYCZNE ZASTOSOWANIA BERYLU​

strip after pressed-1.jpg

Ze względu na niezrównane właściwości, beryl i materiały zawierające beryl stały się ważnymi surowcami sprawdzającymi się w szerokim zakresie zastosowań komercyjnych i rządowych. Dzięki znakomitym właściwościom mechanicznym materiały te mają ogromne praktyczne znaczenie i są wybierane na potrzeby krytycznych zastosowań, w których wyklucza się jakąkolwiek awarię. Beryl jest surowcem krytycznym (CRM – Critical Raw Material) dla UE i znajduje się na unijnej liście CRM od czasu jej pierwszej publikacji w 2011 r.