top of page
About Us

Postępuj Odpowiedzialnie Program

Stowarzyszenie Beryllium Science and Technology Association (BeST) wita w swoim programie „Postępuj odpowiedzialnie” dotyczącym zarządzania produktami zawierającymi beryl. Ta strona internetowa zawiera ogólne omówienie typowych zastosowań berylu oraz informacje i zalecenia mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników zaangażowanych przy produkcji i przetwarzaniu materiałów zawierających beryl. BeST reprezentuje głównych importerów berylu do krajów UE. Szczegółową wersję programu „Postępuj odpowiedzialnie” można znaleźć w angielskiej wersji językowej na stronie www.berylliumsafety.eu.

Home

KONTAKT Z NAMI

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Bruksela

Tel: +32 (0)2 213 74 20

Adres e-mail: info @ beryllium . eu

Anchor 1
Introduction

Wprowadzenie

 

Stowarzyszenie ds. berylu „Beryllium Science and Technology” (BeST) opracowało Program odpowiedzialnego zarządzania produktami zawierającymi beryl „Be Responsible” („Postępuj odpowiedzialnie”) w celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa pracowników podczas produkcji i przetwarzania materiałów zawierających beryl.

 

Program „Be Responsible” jest właściwym rozwiązaniem umożliwiającym zmniejszenie narażenia na działanie berylu w miejscu pracy, firmach zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i składowaniem tego pierwiastka, a także przetwarzaniem odpadów i ich recyklingiem oraz promowaniem kontroli technicznych, metod pracy i sprawdzonych, dostępnych środków ochrony osobistej w celu wdrożenia założeń programu.

Czymjestberyl(Be)?

Berylto naturalnie występujący pierwiastek ekstrahowany z minerałów w postaci metalicznego berylu. Czysty, metaliczny beryl charakteryzuje się bardzo wysoką temperaturą topnienia i jest najlżejszym ze wszystkich stałych, stabilnych chemicznie pierwiastków. Beryl jest o jedną trzecią lżejszy od aluminium, ale ma sześć razy większą sztywność postaciową niż stal.

 

Jakie jest najczęstsze zastosowanie berylu?

Beryl jest używany głównie jako stop w produkcji miedzi berylowej (CuBe) o zawartości berylu wynoszącej najwyżej 2%. Przetwarzana podczas produkcji miedź berylowa (CuBe) ma najczęściej postać drutów, prętów, rur, płyt i taśm (w rolkach). Stopy zawierające beryl są stosowane w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, medycznych, przy poszukiwaniu rozwiązań energetycznych, w konstrukcjach podmorskich, formach ztworzywa sztucznego, przełącznikach ciśnienia, w branży lotniczej i kosmicznej, telekomunikacji, motoryzacji i produkcji ciężkiego sprzętu –wszędzie tam, gdzie podstawowe znaczenie mają niezawodnośći długa żywotność.

Przejdź w górę strony ↑

Potential Health

Potencjalne skutki zdrowotne narażenia na beryl

 

Przetwarzanie materiałów zawierających beryl może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia w przypadku nieprzestrzegania bezpiecznych praktyk, szczególnie w procesach, w których uwalniany jest pył berylu. Wdychanie unoszącego się w powietrzu pyłu berylowego może u niektórych osób spowodować poważne choroby płuc.        
 

BeST przygotował biuletyn bezpieczeństwa dot. berylu, który pokrótce opisuje zagrożenia dla zdrowia związane z narażeniem na beryl, główne źródła narażenia oraz ogólne środki kontroli.

Producenci i dystrybutorzy produktów zawierających beryl przygotowują karty charakterystyki (SDS) oraz karty informacyjne bezpieczeństwa (SIS) produktów, w których zamieszczone są dodatkowe wytyczne dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przed rozpoczęciem pracy z materiałami zawierającymi beryl należy się z nimi dokładnie zapoznać.

Przejdź w górę strony ↑

Beryllium Worker

Model ochrony pracowników przed narażeniem na działanie berylu

 

Opracowywany latami Model ochrony pracowników przed narażeniem na działanie berylu (BWPM) jest osią priorytetową programu „Be Responsible” i opiera się na ośmiu założeniach, które muszą być uwzględniane zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników.

 

Upewnij się, że beryl: 

                             Ø  nie przedostaje się do płuc                             Ø jest przetwarzany w specjalnie do tego celu przeznaczonych                                                                                                                                 czystych obszarach roboczych 

                             Ø  nie wchodzi w kontakt ze skórą                     Ø nie wchodzi w kontakt z ubraniem

                             Ø  jest przechowywany u źródła                         Ø jest przechowywany w obszarze roboczym

                             Ø  jest przechowywany na terenie zakładu       Ø jest obsługiwany przez wcześniej przeszkolonych w tym zakresie                                                                                                                          pracowników

Nie jest to oczywiście model uniwersalny – użytkownicy końcowi mogą potrzebować w swoim miejscu pracy całego modelu lub tylko jego części.

Jego atutem jest możliwość zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z berylem dzięki połączeniu odpowiedzialności kierowników operacyjnych, zdyscyplinowanego stosowania modelu ochrony pracowników, a także aktywnej współpracy pracowników w tym zakresie.

Ogólny przewodnik dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa: FR DE EN ES IT

WIDEO – na stronie www.berylliumsafety.eu znajduje się wiele filmików z informacjami na temat celów operacyjnych (wyłącznie w języku angielskim).

Przejdź w górę strony ↑

Considerations

Kwestie wymagające uwzględnienia w przypadku określonych operacji

 

BeST opracował praktyki bezpieczeństwa dla określonych operacji, które zostały przedstawione poniżej.

Operacje związane z niskim ryzykiem wdychania pyłu berylowego

Przewodnik po obróbce tokarskiej i frezarskiej ze sterowaniem numerycznym CNC:  FR DE EN ES IT
Przewodnik dotyczący kontroli narażenia w przypadku piłowania: FR DE EN ES IT
Operacje tłoczenia (cięcia): FR DE EN ES IT

Operacje związane z prawdopodobnym ryzykiem wdychania pyłu berylowego

Przewodnik dotyczący kontroli narażenia w przypadku obróbki elektroerozyjnej (EDM):  FR DE EN ES IT
Przewodnik dotyczący kontroli narażenia w przypadku piaskowania, szlifowania, rektyfikacji oraz polerowania: FR DE EN ES IT
Przewodnik dotyczący kontroli narażenia w przypadku topienia i odlewania w odlewni: FR DE EN ES IT
Przewodnik dotyczący kontroli narażenia w przypadku obróbki cieplnej:  FR DE EN ES IT
Przewodnik dotyczący kontroli narażenia w przypadku kucia:  FR DE EN ES IT
Przewodnik dotyczący kontroli narażenia w przypadku spawania:  FR DE EN ES IT

 

MATERIAŁY – na stronie www.berylliumsafety.eu znajdują się broszury z prostymi informacjami dotyczącymi każdej z tych operacji. Broszury te są dostępne w języku angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim i niemieckim.

Przejdź w górę strony ↑

Evaluating Workplace Exposure

Ocena stopnia narażenia na działanie berylu w miejscu pracy

 

Ilość pyłu berylowego lub innych unoszących się w powietrzu cząsteczek berylu uwolnionych podczas przetwarzania produktu na bazie berylu warunkuje niezbędny do ochrony pracowników zakres kontroli narażenia. Aby określić poziom potencjalnego narażenia na działanie niewidocznych gołym okiem cząsteczek berylu na danym stanowisku pracy, konieczne jest pobranie próbek powietrza. Higienista przemysłowy lub inny wykwalifikowany pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zostać poproszony o sporządzenie harmonogramu pobierania tych próbek. 

MATERIAŁY – na stronie www.berylliumsafety.eu znajdują się następujące przydatne dokumenty:

·       Przewodnik po ocenie ryzyka narażenia: FR DE EN ES IT

·       Narzędzie do szkolenia w zakresie strategii oceny narażenia

·       Przewodnik dotyczący wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego, rozdział R.14: Ocena narażenia zawodowego (ONZ)

Przejdź w górę strony ↑

Controlling Workplace Exposures

Kontrolowanie narażenia w miejscu pracy

Obiekty, w których przetwarzane są materiały zawierające beryl w sposób sprzyjający wytwarzaniu się pyłu berylowego, powinny wprowadzić techniczne środki kontroli, kontrolowanie metod pracy oraz sprzęt ochronny, zmniejszając w ten sposób potencjalne narażenie pracowników na wdychanie pyłu berylowego. Kontrole mające na celu ograniczenie emisji i dyspersji pyłu berylowego, tj. utrzymywanie w czystości miejsc pracy, w których występuje beryl, i zapobieganie przedostawaniu się cząsteczek berylu do płuc, skóry, odzieży w obszarze roboczym i na terenie zakładu, powinny być odpowiednio ocenione i wdrożone.

Głównymi narzędziami umożliwiającymi ograniczanie ryzyka narażenia są techniczne środki kontroli. Skutecznymi środkami kontrolowania liczby cząstek zawieszonych w powietrzu są często odizolowanie procesu lokalnej wentylacji wyciągowej, sprzątanie miejsca pracy oraz obróbka na mokro. Innym sposobem kontrolowania narażenia jest stosowanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI), takich jak maska tlenowa.    

BeST opracował przewodnik po źródłach narażenia, który określa potencjalne ryzyko związane z przetwarzaniem berylu i odnosi się do konkretnych działań operacyjnych. Narzędzie to może również służyć jako pomoc szkoleniowa.

MATERIAŁY – na stronie www.berylliumsafety.eu znajdują się następujące przydatne dokumenty:

·       Wskazówki dotyczące środków ochrony osobistej i higieny: FR DE EN ES IT

·       Źródła narażenia i strategie kontroli

Przejdź w górę strony ↑

Medical Surveillance

Nadzór medyczny nad pracownikami

Pracodawcy są zobowiązani przestrzegać wymagań w zakresie nadzoru medycznego w miejscu pracy określonych przez odpowiednie państwa członkowskie. Jednakże BeST zaleca, aby każdy pracownik wykazujący oznaki lub objawy narażenia na beryl został poddany ocenie lekarza specjalisty od chorób płuc.

W krajach europejskich wyznaczone zostały podmioty kontrolne ds. BHP, które zwykle stanowią właściwy organ krajowy.

MATERIAŁY – na stronie www.berylliumsafety.eu znajduje się lista krajowych podmiotów kontrolnych.
 

Przejdź w górę strony ↑

Uses, Benefits and Critical

Podstawowe zastosowania berylu i korzyści płynące z jego wykorzystania

 

Ze względu na niezrównane właściwości beryl i materiały, które go zawierają, stały się ważnymi surowcami do licznych zastosowań komercyjnych i rządowych. Materiały te niosą za sobą ogromne korzyści dla społeczeństwa i są wybierane na potrzeby krytycznych zastosowań, w których wyklucza się jakąkolwiek awarię. Beryl jest surowcem o krytycznym znaczeniu dla UE od czasu umieszczenia go na unijnej liście opublikowanej po raz pierwszy w 2011 r.

MATERIAŁY – na stronie www.berylliumsafety.eu znajdują się następujące przydatne dokumenty:

·      Najważniejsze zastosowania berylu

·      Korzystne dla społeczeństwa zastosowania berylu

·      Zastosowania berylu

Przejdź w górę strony ↑

Contact Us

KONTAKT Z NAMI

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Bruksela

Tel: +32 (0)2 213 74 20

Adres e-mail: info @ beryllium . eu

bottom of page